✨ Te boeken vanaf begin april!

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van besloten vennootschap DLCM Vastgoed B.V., hierna: DLCM Vastgoed. DLCM Vastgoed is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91940567 en is gevestigd aan Mercuriusweg 120 (2516AW) te Den Haag. In dit document wordt uitgelegd hoe DLCM Vastgoed omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens (dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht DLCM Vastgoed de grootst mogelijke zorgvuldigheid. DLCM Vastgoed zal deze persoonsgegevens beveiligen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden, waaronder de eisen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daglicht studio Gouda heeft een rustige en zakelijke uitstraling welke de mogelijkheid biedt om professionele foto’s te maken voor zowel families als voor bedrijven.

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van de alarm-, beveiligings— of toegangssystemen van DLCM Vastgoed, worden camerabeelden gemaakt van natuurlijke personen die op basis van die beelden kunnen worden geïdentificeerd of dat de beelden kunnen worden gebruikt om iemand te identificeren. Deze gegevens worden Persoonsgegevens genoemd. De personen over wie dit gaat, zijn de Betrokkenen.
DLCM Vastgoed is in de mogelijkheid om persoonsgegevens te verzamelen door middel van camerabeelden wanneer:

– Beveiligingscamera’s objecten, bedrijfseigendommen of personeel beveiligen;
– Alarmsystemen die zijn voorzien van camera’s beelden maken van locaties die onder beveiliging staan;
– Toegangscontrolesystemen die voorzien zijn van camera’s met als doel controle op de toegang tot een locatie te houden.

Daglicht studio Gouda heeft een rustige en zakelijke uitstraling welke de mogelijkheid biedt om professionele foto’s te maken voor zowel families als voor bedrijven.

Werking Beveiligings-, alarm- en toegangscontrolesystemen
Wanneer er beveiligings–, alarm- of toegangscontrolesystemen door DLCM Vastgoed wordt geïnstalleerd, dan zullen automatisch camerabeelden verwerkt worden. Dit zijn Persoonsgegevens.

Indien de camerabeelden iets waarnemen dat gemeld dient te worden, dan worden deze beelden doorgegeven door DLCM Vastgoed aan de meldkamer of beheerder waarmee DLCM Vastgoed samenwerkt . Er zal een analyse van de beelden, en daardoor ook van de Persoonsgegevens, worden gemaakt. Vervolgens kan er actie worden ondernomen door DLCM Vastgoed.

Camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door DLCM Vastgoed verwerkt worden, kunnen slechts worden verwerkt voor welbepaalde, specifiek omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Voor een rechtmatige verwerking dient er een wettelijke grond te bestaan. Het bepalen van de wettelijke grondslag in combinatie met het doel van de verwerking, valt onder de verantwoordelijkheid van verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever). Dit valt dus niet onder de verantwoordelijkheid van de verwerker (DLCM Vastgoed). Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacy statement van Opdrachtgever.

Bewaren en doorgeven van Persoonsgegevens
DLCM Vastgoed heeft de beschikking over Persoonsgegevens voor de periode die is vastgesteld met de Opdrachtgever. Slechts bij een wettelijke verplichting om de Persoonsgegevens langer te bewaren, zal DLCM Vastgoed dit doen. Dit houdt in dat DLCM Vastgoed Persoonsgegevens niet deelt met derden tenzij Opdrachtgever dit uitdrukkelijk verzoekt, er een wettelijke verplichting is om dat te doen of omdat het is opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden in het kader van de afspraken tussen DLCM Vastgoed en Opdrachtgever gedeeld. DLCM Vastgoed verwerkt geen Persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Er worden geen Persoonsgegevens buiten de Europese Unie gedeeld.

Beveiliging
Passende organisatorische en technische maatregelen worden genomen met als doel om beveiligingsrisico’s te waarborgen. Hierbij houden we rekening met de rechten en vrijheden van Betrokkenen. Daarnaast worden maatregelen bepaald door ontwikkelingen in de techniek, de kosten van de uitvoering van beveiligingsmaatregelen en de aard, omvang, context en doel van de verwerking. Denk hierbij in ieder geval, maar niet uitsluitend, aan:

– Versleutelde overdracht van camerabeelden (Persoonsgegevens).;
– In geval van een incident waarbij er geen toegang is tot de beschikbaarheid van Persoonsgegevens, de mogelijkheid tot het herstel van de beschikbaarheid en de toegankelijkheid; 
– Het testen van de technische en organisatorische maatregelen door middel van een procedure die periodiek wordt uitgevoerd;
– Het adequaat beveiligen van de toegang tot de camera’s die beelden opnemen;
– Het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en het weerstandsvermogen van de verwerkende systemen;
– Voorzien in goede procedures gericht op de behandeling van (mogelijke) inbreuken van Persoonsgegevens.

DLCM Vastgoed draagt er zorg voor dat ieder natuurlijk persoon die namens DLCM Vastgoed handelt en toegang heeft tot Persoonsgegevens, dit enkel doet in opdracht van Opdrachtgever. Beveiligingsmaatregelen worden met regelmaat beoordeeld in het licht van verwerkingsrisico’s.

Functionaris Gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming van DLCM Vastgoed kan worden benaderd voor alle zaken die verband houden met de verwerking van Persoonsgegevens of voor het doen van een beroep op de rechten die voortvloeien uit de AVG. De Functionaris Gegevensverwerking van DLCM Vastgoed is bereikbaar via info@dlcm-daglichtstudio.nl.

Rechten van Betrokkene
Op grond van de AVG heeft Betrokkene rechten ten aanzien van zijn of haar Persoonsgegevens. Voor de uitoefening van de rechten hebben opdrachtgever en DLCM Vastgoed een regeling getroffen. Hiervoor kan Betrokkene rechtstreeks contact opnemen met Opdrachtgever of een verzoek doen bij DLCM Vastgoed via info@dlcm-daglichtstudio.nl.

De rechten van Betrokkene met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens zijn als volgt maar kunnen per situatie afhankelijk zijn:

  • Het recht om inzage te vragen in de Persoonsgegevens;
  • Het recht om rectificatie van de Persoonsgegevens te vragen;
  • Het recht om te verzoeken Persoonsgegevens te verwijderen;
  • Het recht om te verzoeken de verwerking te beperken;
  • Het recht om tegen verwerking van Persoonsgegevens bezwaar te maken;
  • Het recht om de Persoonsgegevens in te zien (dataportabiliteit);
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens);
  • Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, het recht om de toestemming op ieder moment in te trekken zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

Beveiliging van Persoonsgegevens
DLCM Vastgoed neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Opdrachtgever of DLCM Vastgoed met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Opdrachtgever of met de Functionaris Gegevensbescherming van DLCM Vastgoed via info@dlcm-daglichtstudio.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoeken Opdrachtgever en DLCM Vastgoed u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Opdrachtgever of DLCM Vastgoed zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 28 januari 2024.

× Hoe kan ik je helpen?