✨ Te boeken vanaf begin april!

Algemene voorwaarden

Besloten Vennootschap DLCM Vastgoed (hierna: DLCM Vastgoed) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91940567 en is gevestigd aan Mercuriusweg 120 (2516AW) te Den Haag.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Huurder tot het verrichten van diensten door Verhuurder waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Diensten: de dienst die Verhuurder aanbiedt, is het verhuren van een daglicht fotostudio. De Diensten worden ter beschikking gesteld in de vorm van een tarief. Afhankelijk van het tarief kan Huurder een bepaald aantal uren gebruik maken van de werkplek en/of vergaderruimte.
5. Gehuurde: de zaken die door Verhuurder worden verhuurd een daglicht fotostudio.
6. Huurder: het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verhuurder.
7. Overeenkomst: De overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verhuur van het Gehuurde, alsmede het leveren van aanvullende diensten door DLCM Vastgoed.
8. Verhuurder: De aanbieder van het Gehuurde aan Huurder, hierna: DLCM Vastgoed.
9. Website: de Website van DLCM Vastgoed waarop Huurder een reservering kan plaatsen voor het gebruik van de kantoorruimte en/of vergaderruimte.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van DLCM Vastgoed en iedere Overeenkomst tussen DLCM Vastgoed en een Huurder.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Huurder de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DLCM Vastgoed aan Huurder aangeven op welke wijze Huurder de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van DLCM Vastgoed zijn gepubliceerd, zodat Huurder deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met DLCM Vastgoed is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Huurder.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door DLCM Vastgoed gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Het door DLCM Vastgoed gedane Aanbod is vrijblijvend. DLCM Vastgoed is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Huurder schriftelijk binnen 3 werkdagen wordt bevestigd en/of Huurder het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft DLCM Vastgoed het recht een Overeenkomst met een potentiële Huurder om een voor DLCM Vastgoed gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en het Gehuurde met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Huurder in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen DLCM Vastgoed niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). DLCM Vastgoed kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Gehuurde.
4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van DLCM Vastgoed zijn indicatief en geven de Huurder bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Huurder een Aanbod c.q. Overeenkomst van DLCM Vastgoed heeft aanvaard door een boeking te doen op de Website, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, dan wel door het Gehuurde te betalen.
2. Een Aanbod kan door DLCM Vastgoed gedaan worden via de Website, in de verkoopruimte van DLCM Vastgoed en buiten de verkoopruimte van DLCM Vastgoed.
3. DLCM Vastgoed heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
4. Indien Huurder het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met DLCM Vastgoed, zal DLCM Vastgoed de Overeenkomst met Huurder schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is DLCM Vastgoed daaraan niet gebonden.
6. Elke overeenkomst die met DLCM Vastgoed wordt aangegaan of een project dat door Huurder aan DLCM Vastgoed wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met DLCM Vastgoed is verbonden.
7. Het herroepingsrecht van Huurder is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
8. DLCM Vastgoed is niet gehouden aan een Aanbod indien Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Huurder geen rechten ontlenen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
2. Zowel Huurder als DLCM Vastgoed kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Huurder en indien er een negatief resultaat naar voren komt uit het onderzoek op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Huurder onverlet voor zover DLCM Vastgoed ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Huurder dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand tegen het einde van deze kalendermaand.
5. Zowel Huurder als DLCM Vastgoed kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is DLCM Vastgoed nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Reservering Diensten
1. Huurder kan door middel van de Website de Diensten reserveren.
2. DLCM Vastgoed zal de reservering per e-mail bevestigen.
3. Huurder kan de reservering niet annuleren, tenzij anders afgesproken.
4. Indien reservering via de Website niet mogelijk is, omdat deze niet beschikbaar is, kan Huurder contact opnemen met DLCM Vastgoed voor het plaatsen van een reservering.

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. DLCM Vastgoed zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. De Overeenkomst op basis waarvan DLCM Vastgoed de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Huurder. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Huurder verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door DLCM Vastgoed aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. DLCM Vastgoed heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. Indien er wijzigingen zijn in de (bedrijfs)gegevens van de Huurder, dient hij dit zo spoedig mogelijk mede te delen aan DLCM Vastgoed.
4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Huurder verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is DLCM Vastgoed aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door DLCM Vastgoed of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Huurder komen, sprake is van vertraging heeft DLCM Vastgoed recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Huurder.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft DLCM Vastgoed het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
6. DLCM Vastgoed kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Huurder, in de vorm van een borgsom dan wel vooruitbetaling.
7. DLCM Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat DLCM Vastgoed is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DLCM Vastgoed bekend was.
8. Huurder vrijwaart DLCM Vastgoed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Huurder toerekenbaar zijn.
9. Huurder heeft slechts toegang tot het pand tijdens openingstijden (9:00-17:00) van maandag tot en met zondag.

Artikel 8 – Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Huurder
1. De Huurder gaat ermee akkoord dat het kantoor in goede staat verkeert bij de aanvang van de Overeenkomst.
2. Huurder is verplicht het Gehuurde te gebruiken voor kantoordoeleinden.
3. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door DLCM Vastgoed (op)geleverde zaken.
4. Doorverhuur is verboden tenzij Huurder expliciet schriftelijk toestemming van DLCM Vastgoed heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden.
5. In het geval van doorverhuur is Huurder op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.
6. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. Huurder zal zich ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en eventuele andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d. en/of het transport daarvan en/of de meting daarvan.
7. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Huurder en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan DLCM Vastgoed, de buren en de verdere omgeving.
8. Het is aan Huurder verboden de inrichting of gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DLCM Vastgoed. DLCM Vastgoed is slechts verplicht hieraan mee te werken indien deze veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het Gehuurde. DLCM Vastgoed heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven.
9. Door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Gehuurde en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Huurder ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door DLCM Vastgoed anders door partijen mocht zijn overeengekomen.
10. De Huurder zal het Gehuurde na gebruik schoonmaken, aldus veegschoon opleveren. Indien Huurder het Gehuurde niet schoonmaakt, zal deze schoonmaakkosten voor rekening van Huurder komen.
11. Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van DLCM Vastgoed of enige derde in verband met door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
12. Huurder is verplicht alle door DLCM Vastgoed verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat DLCM Vastgoed niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Huurder.
13. DLCM Vastgoed is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Huurder te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is DLCM Vastgoed verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door DLCM Vastgoed voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
14. DLCM Vastgoed kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is DLCM Vastgoed gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Huurder. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Huurder dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan DLCM Vastgoed.
15. Het is Huurder niet toegestaan om (reclame) borden aan de deur op te hangen, dan wel ergens anders zichtbaar buiten of in de locatie.
16. De Huurder dient haar eigendommen, werknemers en eventuele derden die de Huurder bezoeken te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de duur van de overeenkomst.

Artikel 9 – Verplichtingen Verhuurder
1. DLCM Vastgoed zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Gehuurde ter beschikking van Huurder te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.
2. DLCM Vastgoed zal het Gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft DLCM Vastgoed het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Artikel 10 – Onderhoud
1. Gedurende de huurperiode kan DLCM Vastgoed onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het Gehuurde uitvoeren.
2. Indien tijdens het onderhoudsmoment gebreken zijn geconstateerd die voor rekening van DLCM Vastgoed komen worden deze gebreken kosteloos hersteld. Indien herstel niet mogelijk is, is DLCM Vastgoed gerechtigd het Gehuurde te vervangen.
3. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden enkel en alleen door DLCM Vastgoed of een door DLCM Vastgoed ingeschakelde derde uitgevoerd. Huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist en zorgvuldig gebruiken van het Gehuurde en dient zich te onthouden van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of het zonder schriftelijke toestemming van DLCM Vastgoed aanbrengen van wijzigingen of het Gehuurde gebruiken voor doeleinden waarvoor het Gehuurde niet bestemd is, het Gehuurde blootstellen aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van DLCM Vastgoed behandeld.
4. De kosten van (klein) dagdagelijkse onderhoud komt voor rekening van Huurder. Onder (klein) dagdagelijks onderhoud wordt in elk geval verstaan: het schoonhouden van de werkplek en/of vergaderruimte(n) en er zorg voor dragen dat de kantoorruimte met de bedoelde inrichting niet beschadigd dan wel gewijzigd worden.

Artikel 11 – Gebreken
1. DLCM Vastgoed staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.
2. DLCM Vastgoed is gehouden om op verlangen van Huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van DLCM Vastgoed zijn te vergen.
3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan DLCM Vastgoed gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt DLCM Vastgoed voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Huurder is verplicht de aanwijzingen van DLCM Vastgoed op te volgen.
4. Huurder is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart DLCM Vastgoed van:
Schade door het verlies van het Gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;
De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Huurder wordt vergoed;
Schade door onzorgvuldig handelen van Huurder zelf.
Schade aan inventaris gemaakt door Huurder.
5. Gebreken aan door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, DLCM Vastgoed of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Huurder geen enkele aanspraak jegens DLCM Vastgoed. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, DLCM Vastgoed of derden is Huurder aansprakelijk. Huurder zal DLCM Vastgoed voor eventuele aanspraken van derden jegens DLCM Vastgoed in verband daarmee vrijwaren.
6. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Huurder bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan DLCM Vastgoed terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 12 – Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
3. Huurder is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Huurder door DLCM Vastgoed ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Huurder een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Huurder het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. DLCM Vastgoed is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 13 – Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
2. Huurder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Huurder dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van DLCM Vastgoed. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van DLCM Vastgoed een andere betalingstermijn overeenkomen.
4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Huurder is overeengekomen, is DLCM Vastgoed gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
5. In geval van overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van Huurder zijn de vorderingen van DLCM Vastgoed op de Huurder onmiddellijk opeisbaar ook dient het Gehuurde dan terstond door Huurder althans diens erfgenamen in de macht van DLCM Vastgoed te worden gebracht.
6. DLCM Vastgoed heeft het recht de door de Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DLCM Vastgoed kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DLCM Vastgoed kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Wanneer Huurder niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting zal Huurder eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Huurder binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
8. Vanaf de datum dat Huurder in verzuim is, zal DLCM Vastgoed zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
9. Indien DLCM Vastgoed meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 14 – Garantie
DLCM Vastgoed staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. DLCM Vastgoed gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Huurder en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal DLCM Vastgoed de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan DLCM Vastgoed.
2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van DLCM Vastgoed verwerkt worden. Huurder staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Huurder DLCM Vastgoed tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien DLCM Vastgoed op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. DLCM Vastgoed gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Huurder en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal DLCM Vastgoed de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan DLCM Vastgoed.
2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van DLCM Vastgoed verwerkt worden. Huurder staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Huurder DLCM Vastgoed tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien DLCM Vastgoed op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding
1. DLCM Vastgoed is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Huurder de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is DLCM Vastgoed bevoegd de tussen haar en Huurder bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Huurder, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met DLCM Vastgoed gesloten Overeenkomst voortvloeien. DLCM Vastgoed is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
3. Voorts is DLCM Vastgoed bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van DLCM Vastgoed op Huurder onmiddellijk opeisbaar. Wanneer DLCM Vastgoed de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Bij beëindiging van de huurperiode verliest Huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde.
6. DLCM Vastgoed is gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden.
7. DLCM Vastgoed behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Beperking aansprakelijkheid
1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van DLCM Vastgoed, is DLCM Vastgoed uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Huurder DLCM Vastgoed binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en DLCM Vastgoed deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat DLCM Vastgoed in staat is om adequaat te reageren.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot DLCM Vastgoed verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
3. DLCM Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde.
4. DLCM Vastgoed is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Huurder opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van het Gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van DLCM Vastgoed zelf.
5. DLCM Vastgoed is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode door Huurder. Huurder dient zich te houden aan gebruik van het Gehuurde volgens meegeleverde de handleiding en instructies van DLCM Vastgoed.
6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Huurder gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of DLCM Vastgoed de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.
7. Houdt Huurder na het einde van Overeenkomst het Gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan DLCM Vastgoed over de tijd dat hij het gehuurde mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen.
8. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door DLCM Vastgoed leidt tot aansprakelijkheid van DLCM Vastgoed, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Huurder geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens DLCM Vastgoed. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
9. DLCM Vastgoed is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde is uitgesloten.
10. DLCM Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
11. DLCM Vastgoed is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
12. DLCM Vastgoed staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens DLCM Vastgoed verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
13. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van DLCM Vastgoed vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij DLCM Vastgoed binnen een jaar nadat Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Huurder vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 18 – Geheimhouding
1. DLCM Vastgoed en Huurder verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Huurder aan DLCM Vastgoed bekend gemaakt is en/of op andere wijze door DLCM Vastgoed is verkregen.
2. Indien DLCM Vastgoed op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en DLCM Vastgoed zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is DLCM Vastgoed niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Huurder geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan DLCM Vastgoed verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan DLCM Vastgoed zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Huurder vrijwaart DLCM Vastgoed van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Huurder vrijwaart DLCM Vastgoed voor alle aanspraken van Huurder en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Huurder, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 20 – Overmacht
1. DLCM Vastgoed is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van DLCM Vastgoed, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Huurder aan DLCM Vastgoed zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van DLCM Vastgoed en (xi) overige situaties die naar het oordeel van DLCM Vastgoed buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. DLCM Vastgoed heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DLCM Vastgoed haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo ver DLCM Vastgoed ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DLCM Vastgoed gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 – Klachten
1. Indien Huurder niet tevreden is over het Gehuurde en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst van DLCM Vastgoed is Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden schriftelijk met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil DLCM Vastgoed de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. DLCM Vastgoed zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen DLCM Vastgoed en Huurder is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. DLCM Vastgoed heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Huurder hiervan op de hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. DLCM Vastgoed heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
5. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen DLCM Vastgoed en Huurder worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Zeeland-West-Brabant tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Den Haag, 24 januari 2024

× Hoe kan ik je helpen?